แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในปี 2014

 Dr. Atchara Juicharern

การพัฒนาบุคลากร – แนวโน้มในปี 2014

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของปี ค.ศ. 2012 ของบริษัททั่วโลก โดย ASTD (American Society of Training and Development)  ได้ผลสรุปออกมาให้เราทราบเมื่อเร็วๆนี้  และชี้ให้เห็นแนวโน้มต่างๆที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาคน เช่นองค์การต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มตัวอย่างได้รวมถึงบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 องค์การที่ได้รับรางวัลจาก ASTD และองค์การที่เป็นสมาชิก ASTD ที่เข้าร่วมเปิดเผยข้อมูล  (ASTD ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น ATD –  Association of Talent Development)

นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังทำให้เห็นแนวโน้มอีกว่า แนวโน้มการเรียนรู้แบบ Formal Training หรือเรียนในห้องแบบเป็นทางการ ลดลงถึง 6% เมื่อเทียบกับปี     ค.ศ 2010 ซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี เพราะอันที่จริง การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลควรเป็นระบบ 70-20-10

 แนวโน้ม 70-20-10 คืออะไร   70% เป็นการเรียนรู้ในที่ทำงานหรือระหว่างการทำงาน  (Informal –action/experiential learning )เช่น On-the-job Training เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือปฏิบัติในงานจริง   20% เป็นการเรียนรู้โดยได้รับการกระตุ้นสนับสนุน (Informal-relationship/ discussion-based learning)  เช่นได้รับการโค้ชโดยหัวหน้าของตนเอง หรือจัดหาโค้ชภายนอกเข้ามา การโค้ชแบบกลุ่มย่อย เพื่อประหยัดเวลา และกระตุ้นการแลกเปลี่ยน  การจัดให้มีพี่เลี้ยง หรือคู่หู (buddy) ในการพัฒนา หรือ ส่งเสริมให้ร่วมเครือข่ายต่างๆที่เสริมการเรียนรู้ เช่นสมาคมต่างๆ ที่เปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้าไปร่วมกิจกรรม และ 10%  เป็นการเรียนรู้เป็นทางการ (Formal- structured learning) เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน เรียนทางไกล ออนไลน์ หรือ E-learning ซึ่งมักมีวิทยากรหรือผู้สอนมาทำหน้าที่ถ่ายทอดด้วย

ที่ผ่านมาองค์กรมักมุ่งไปที่ 10%  ทั้งที่เราตระหนักดีว่า ธุรกิจและบุคคลจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ 70-20-10   อีกทั้งเมื่อผู้เรียนไปเข้า Workshop ใดๆมา ซึ่งเป็นส่วนของ 10% และจัดให้มีการติดตามผลการนำมาปฏิบัติ โดยใช้ วิธีของ 70/20 เข้ามาเสริม ก็จะทำให้การลงทุนนั้นๆคุ้มค่ามากขึ้น

footer-1

อย่างไรก็ตาม ในการใช้ระบบนี้อย่างมีประสิทธิผล ผู้นำและหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ของคน และกลยุทธ์การเรียนรู้มากขึ้น (Learning Strategies)  หรืออย่างน้อยมีทักษะการโค้ชขั้นพื้นฐาน  องค์การในอดีตเน้น Command and Control องค์การในอนาคตจะเน้น Coaching and Communication มากขึ้นในการบริหารคน  ผู้นำและผู้จัดการที่ไม่มีทักษะด้านนี้ไม่ควรปล่อยตนเองตกขบวนนะคะ สำหรับท่านที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือไม่สะดวกต่อการโค้ชตัวต่อตัว สามารถใช้กระบวนการ การโค้ชกลุ่มย่อย (Group Coaching) ซึ่งเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากขึ้น การเพิ่มความมั่นใจและทักษะด้าน Group Coaching เป็นการเพิ่ม Meeting & Facilitation Skills ให้ผู้นำและผู้จัดการอีกด้วย และหากมีผู้ร่วมกิจกรรมนี้จากหลายแผนก ก็จะได้ประโยชน์ด้านพัฒนาการประสานงานระหว่างแผนกอีกด้วย (Cross-functional Collaboration)

bottom-goal

นอกจากนี้ การพัฒนาคนจะมีแนวโน้มไปสู่ Business-centric Approach มากขึ้น ที่ผ่านมาองค์การมากมายเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centric)  และเชื่อว่า ถ้าผู้เรียนคาดหวังอะไร หรือต้องการพัฒนาอะไร และได้เรียนรู้ตามนั้น ผลงานเขาย่อมดีขึ้นและนำไปสู่ผลลัพธ์ของธุรกิจที่ดีขึ้น นั่นคือเริ่มวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นหลักก่อน และจัดหาการเรียนรู้ให้  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาจากองค์การที่ได้รับความสำเร็จใน Learning and Development ได้พบว่า องค์การเหล่านี้ใช้ Business-centric Approach นั่นคือ เริ่มวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจก่อน และมั่นใจว่าการเรียนรู้และพัฒนาใดๆ ควรสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ (Alignment) และขั้นต่อไปจึงจะมาดูที่วิธีการที่จะถ่ายทอดให้ตรงกลุ่มผู้เรียน และจะปรับให้เหมาะกับกลุ่มต่างๆอย่างไร

AcComm & Image International 

OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

 www.aclc-asia.com

Contact us:  (66) 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

********************

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ