Press Room – Atchara Juicharern

 AcComm Group’s News & Press

Click: https://www.aclc-asia.com/training-coaching-news

Atchara Juicharern Woman Plus

ดร.อัจฉรา จ้ยเจริญ ให้สัมภาษณ์ใน Woman Plus – by GMAtchara Juicharern One of the Ten Wonder Women

Credit: Woman Plus Magazine

FB_IMG_1447994887958

Credit: Woman Plus Magazine

Official website, please click:

https://www.aclc-asia.com

การโค้ชหรือสอนงานอย่างมีประสิทธิผล Effective Coaching

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

ตอบคำถาม:  ขั้นตอนการโค้ชงาน ทักษะการโค้ช หรือการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ  

เบื้องต้นโค้ชและโค้ชชี่ควรพูดคุย เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจต่อกัน  จากนั้นเป็นการตั้งเป้าหมาย ซึ่งโค้ชควรเปิดโอกาสให้โค้ชชี่มีส่วนร่วมมากที่สุด อันจะนำไปสู่ commitment

ในระหว่างการพูดคุย โค้ชใช้ทักษะการฟังอย่างใส่ใจ ฟังอย่างมีสติ และอยู่กับคนข้างหน้าเรา วันนี้ขอกล่าวถึงขั้นตอนการตั้งเป้าหมายก่อนค่ะ

Coaching คืออะไร กระบวนการโค้ช

การตั้งเป้าหมาย

การโค้ชงานที่นำไปสู่ผลสำเร็จ โค้ชและโค้ชชี่ควรใส่ใจในกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง เบื้องต้น โค้ชที่ดียังไม่ควรเปิดประตูให้โค้ชชี่จมดิ่งลงสู่ปัญหานานาชนิด แต่ควรกำกับกระบวนการสักหน่อยว่า เรามาเริ่มที่การตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโดยระดมสมองหัวข้อสั้นๆแบบไม่เกินห้าคำ ในสิ่งที่อยากพัฒนา จะมีกี่สิบหัวข้อก็ได้ แล้วค่อยเลือกคัดข้อที่ส่งผลในการพัฒนาตัวโค้ชชี่มากที่สุดสักสามข้อ และนำมาตั้งเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้  ที่สำคัญการพัฒนานั้นๆ ควรทำให้โค้ชชี่ได้เพิ่มพูนศักยภาพด้วย ไม่ใช่อะไรที่ง่ายไป เพราะอาจไม่ทำให้โค้ชชี่เกิดแรงบันดาลใจ

โค้ชควรใช้คำถาม กระตุ้นให้โค้ชชี่อยู่กับการตั้งเป้าหมาย อย่าเพิ่งให้ลงรายละเอียดและปัญหา

การศึกษาด้านการทำงานของสมองคนเราชี้ให้เห็นว่า เมื่อเราพูดถึงรายละเอียดของปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้จำมากกว่าทำให้ลืม และเป็นการบั่นทอนศักยภาพของโค้ชชี่อีกต่างหาก นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่การโค้ชงานจะสำเร็จหรือไม่ จุดเริ่มต้นอาจไม่สร้างสรรค์หากโค้ชปล่อยให้โค้ชชี่วนอยู่กับอดีต ไม่มุ่งไปสู่อนาคต

โค้ชที่ดีต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและฟังอย่างจริงใจ ฟังจริงใจคือมุ่งช่วยให้โค้ชชี่ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วย การตกลงกันในกระบวนการตั้งแต่ต้นทางเป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งในการโค้ชอย่างสำเร็จและเป็นสมรรถนะด้านหนึ่งที่สำคัญของโค้ช ดังที่กำหนดไว้ใน International Coach Federation (ICF)

A goal properly set is halfway reached.

                                      – Zig Ziglar

***********************************

ทักษะการฟังของโค้ช  

การสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มาจากการช่วยกันทั้งสองฝ่ายคือบุคลากรเองก็ต้องมีวิธีการพูดที่ดี ไม่ใช่ใช้คำพูดที่ทำให้วงแตกตลอด  ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็ควรอำนวยการพฤติกรรมนี้โดยการรับฟัง ทักษะการฟังเป็นทักษะที่สำคัญมากในการโค้ช

การเป็นโค้ชที่ดีและมืออาชีพ ต้องเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยม เพราะการฟังนำมาซึ่งความเข้าใจ และช่วยให้สิ่งที่ตามมาคือ การตั้งคำถามในการโค้ชนั้นเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของโค้ชชี่อย่างแท้จริง

การฟังมี 5 ระดับ คือ ระดับที่หนึ่ง ฟังเพื่อรอสวนกลับ  ระดับที่สอง ฟังเพื่อรอแลกเปลี่ยนเรื่องของฉันบ้าง  ระดับที่สาม ฟังเพื่ออยากจะให้คำตอบและคำชี้แนะให้ทำตาม  ระดับที่สี่ ฟังด้วยความสนใจ อยากทราบเพิ่มขึ้นอีก (curious questions)  ระดับที่ห้าคือ ฟังอย่างไม่มีเงื่อนไข และไร้อคติใดๆ ไม่ตัดสิน ไม่ชี้นำ แต่มุ่งไปที่การทำความเข้าใจผู้พูด และความคิดของเขา โค้ชที่ดีควรฟังในระดับสี่และห้าให้ได้

การฟังที่ดีมีสามองค์ประกอบคือ

  1. มุ่งความสนใจไปที่ผู้พูด  คือมีสมาธิดีและมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมา และไม่ได้พูดออกมา เช่นสังเกตการแสดงออกของผู้พูดผ่านน้ำเสียงและภาษากาย ผู้พูดมักสามารถสังเกตได้ว่าผู้ฟังกำลังฟังอยู่ หรือฟังอย่างอย่างจริงใจหรือไม่
  2. การจับประเด็น  คือการรับรู้ รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อนี้ผู้พูดมองไม่เห็น เพราะอยู่ในกระบวนการความคิดของเรา แต่มีความสำคัญมาก เพราะถ้าพลาดข้อมูลสำคัญ อาจทำให้ตีความเพี้ยนไป
  3. ช่วยให้ผู้พูดสบายใจ คือการแสดงออกให้ผู้พูดรับรู้ได้ว่า เรากำลังฟัง เช่นการตอบรับ พยักหน้า สบตา ถามคำถามเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้พูดเปิดใจมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีแบบทดสอบที่แยกออกมาในแต่ละมิติหรือองค์ประกอบเลยว่า ในสามข้อนี้ข้อใดที่เราทำได้ดี และข้อใดที่ควรปรับปรุง  อย่างเช่นเราอาจมีสมาธิดี (ข้อหนึ่ง)  และเป็นผู้รับข้อมูลได้ดีมาก (ข้อสอง)  แต่มีท่าทีในการรับฟังที่ยียวนกวนประสาทผู้พูด (ข้อสาม) จนทำให้เขาไม่อยากจะเดินมาคุยด้วยในครั้งต่อไป เมื่อทราบข้อควรปรับปรุงที่ตนเองมักเผลอไม่รู้ตัว ก็จะสามารถปรับปรุงได้ตรงจุดมากขึ้น

 เทคนิคการรับรู้ข้อมูลและจับประเด็น

  1. ฟังและค้นหาอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่คุณชื่นชมผู้พูด  จะทำให้คุณเปิดรับความคิดเห็นของเขามากขึ้น ถึงแม้คุณจะไม่ชอบเขาเป็นส่วนตัว หรือไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขา
  2. ถ้าผู้พูดบอกหัวข้อหรือประเด็นที่จะพูดตั้งแต่ต้น ให้จดเอาไว้  เพราะข้อมูลนี้จะเป็นหัวข้อที่ช่วยคุณในการสรุปประเด็นสำคัญได้อย่างดี เมื่อเขาพูดจบ
  3. เมื่อผู้พูดให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่น่าสนใจ เช่นสถิติ ตัวอย่าง ให้พึงระวังว่าอย่าปล่อยใจเพลินคิดทวนไปมาเกี่ยวกับเรื่องนั้น  จนหลุดประเด็นสำคัญๆที่ตามมา  หรือความคิดโดยรวมที่เขาต้องการสื่อ
  4. ใช้คำถามหลายรูปแบบ  เช่นการถาม เพื่อการติดตามเนื้อหา  ถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่ม  ถามเพื่อยืนยันความเข้าใจ   เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดๆ

การฟังเป็นทักษะที่โค้ชจำเป็นต้องใช้ตั้งแต่การเริ่มต้นการโค้ช รวมถึงการพูดคุยเพื่อตั้งเป้าหมายในการพัฒนา หากโค้ชเปิดตัวด้วยการไม่เป็นผู้ฟังที่ดี เช่นฟังแล้วตัดสินว่าสิ่งที่โค้ชชี่พูดออกมาไม่ได้ความ และถือโอกาสนี้ตั้งเป้าหมายให้เองจะได้จบเร็วๆ ผลที่ตามมาอาจเป็นไปได้คือ โค้ชชี่รู้สึกไม่มีส่วนร่วมและกดดันทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับโค้ช ทำให้ไปจำกัดความคิดสร้างสรรค์ และทำให้โค้ชชี่ไม่ลงมือปฏิบัติใดๆในการเรียนรู้เพิ่มเติม ทำให้เสียเวลาทั้งโค้ชและผู้ได้รับการโค้ชก็เป็นได้นะคะ

คราวหน้าจะมาคุยเพิ่มเติมในทักษะต่อไปค่ะ

(C) Copyright – All rights reserved.

We are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not an act, but a habit.

                                              — Aristotle

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

พัฒนาภาวะผู้นำ Dr. Marshall Goldsmith and Dr. Atchara Juicharern

Official Website, please click:

www.aclc-asia.com

รายละเอียดหลักสูตร:

https://www.aclc-asia.com/leadership-thai

ยุคนี้ องค์การต่างปั้นผู้บริหารที่บริหารงานทั้งในประเทศ และวางแผนจะส่งผู้บริหารไปดูแลกิจการในต่างประเทศ จะปั้นคนของเราทันหรือไม่ หากไปแบบไม่พร้อม อาจตกม้ากลับมาได้เช่นกัน การบริหารงาน คน และการตัดสินใจในบริบทที่ต่างไปจากบ้านเกิด อาจต้องใช้กรอบสมรรถนะในการปั้นคนกลุ่มนี้ที่แตกต่างไป

คำถามที่ตามมาคือ ในกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารก่อนโกอินเตอร์นี้ สมรรถนะที่ควรมองหาคืออะไร และเป็นไปได้ไหมที่ในหนึ่งคนจะมีสมรรถนะครบถ้วนทุกประการ โดยปกติ คนๆหนึ่งมักไม่มีครบทุกด้านของสมรรถนะที่เรามองหา แต่อย่างน้อยเมื่อรู้ว่าคนที่รับมา หรือคนที่มีอยู่แล้วมีศักยภาพจะส่งไปต่างแดนนั้นเขามีอะไรและขาดอะไร เรายังมีตัวช่วย คือภายในสองปีนี้รีบบ่มเพาะพัฒนาเพื่อเติมเต็มด้านที่เหลือ

goal-3

การสรรหาคนที่เราชอบอาจไม่พอ คงต้องคำนึงถึงคนที่ใช่ด้วย  และคนที่ใช่เป็นอย่างไร

การศึกษาค้นหาสมรรถนะของผู้บริหารที่โกอินเตอร์แล้วประสบความสำเร็จ ของกลุ่มบริษัทมาแชล โกลด์สมิท ได้พบว่ผู้บริหารที่เก่งในบ้านเกิดไม่ได้ประสบความสำเร็จเมื่อออกไปบริหารในต่างแดนเสมอไป จากการศึกษาของนักวิจัยกลุ่มนี้ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจาก 10 บริษัทชั้นนำของโลก 150 ท่าน ที่ประสบความสำเร็จในต่างแดนรวมถึงในเอเซียด้วย ได้เผยว่ากลุ่มนี้มีสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) ที่ต่างจากผู้อื่นอย่างไร ผลปรากฏว่า กลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกันในสมรรถนะด้านพฤติกรรมดังต่อไปนี้คือ

หนึ่ง รับมือกับความคลุมเครือได้ดี เช่น เมื่อเผชิญกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในต่างแดน แทนที่จะหงุดหงิด พวกเขาจะเร่งค้นหาคำตอบจากแหล่งต่างๆ

สองคือมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสิ่งที่ปฏิบัติได้ คือไม่ทู่ซี้จะทำในสิ่งที่ตนคิดเท่านั้น ทั้งที่ในประเทศนั้นหรือชุมชนนั้นแนวคิดของเราปฏิบัติไม่ได้

สามคือ ปรับตัวเข้ากับทีมงานได้อย่างรวดเร็ว เน้นรับฟัง ทำความเข้าใจกับความคาดหวังบุคลากรในทีม

สี่คือ เปิดรับและเข้าใจความแตกต่างของคนและวัฒนธรรม  เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาจากต่างวัฒนธรรมอาจต้องการวิธีการฉลองความสำเร็จที่ต่างไป ดิฉันเคยทำงานให้กับผู้บริหารชาวอเมริกันท่านหนึ่ง ในการฉลองความสำเร็จให้กับลูกน้องชาวฟิลิปปินส์ ท่านจัดให้ทุกคนได้ร้องเพลง มีดนตรีสนุกสนาน เพราะชาวฟิลิปปินส์ชอบบรรยากาศเฮฮา แต่ในการฉลองให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาชาวสิงคโปร์ ท่านจัดงานหรูเป็นทางการ ท่านไม่ได้ใช้วิธีการฉลองแบบอเมริกันแม้แต่น้อย สมรรถนะด้านนี้ รวมถึงเปิดรับ Feedback จากลูกค้าในท้องถิ่นนั้นมาพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการบริการอีกด้วย 

ห้าคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้สืบทอด เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีศักยภาพจะมาทดแทนตนในอนาคต มีทักษะการโค้ชที่ยอดเยี่ยม สร้างผู้นำรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล

และเนื่องจากภาษาที่ใช้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารพอสมควร นักวิจัยกลุ่มนี้ได้เน้นว่า CEO และผู้บริหารระดับสูงที่เก่งในต่างแดนมักเน้นว่า “เราควรสื่อสารในแบบที่ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายๆ พูดเรื่องยากให้ง่ายและฟังดูแล้วปฏิบัติได้ให้มากที่สุด อีกทั้งเราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยใช้ความเข้าใจคนอย่างละเอียดอ่อน ขณะเดียวกันต้องสร้างผลที่ตามมาอย่างทรงพลัง

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ 

(C) Copyright – All rights reserved.

Contact us:  AcComm & Image International ,  Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand

Tel. (66) 2 197 4588-9

More about Leadership Development and Leadership Coaching:

Official Website, please click:

www.aclc-asia.com

รายละเอียดหลักสูตร คลิก:

https://www.aclc-asia.com/leadership-thai