การพัฒนาภาวะผู้นำ

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

Leadership Development Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand

ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปต่างๆ เช่น วิวัฒนาการของเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ ความหลากหลาย โครงสร้างองค์กร และการแข่งขันในสากล  สมรรถนะผู้นำที่ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ในการนำทีมและองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จึงปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน เช่นนั้นแล้ว  เราจะทราบได้อย่างไรว่าภาวะผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีประสิทธิผลคืออะไร และประเมินอย่างไร

ดร.มาแชล โกลด์สมิท (Marshall Goldsmith) ปรมาจารย์ด้านภาวะผู้นำและโค้ชผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักคิดต้นแบบ ที่มีผลงานการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง จึงหันมาให้ความสนใจในการศึกษาสมรรถนะภาวะผู้นำ เพื่อช่วยทำนายล่วงหน้ามายังยุคปัจจุบัน และให้องค์กรได้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมผู้นำทีมีประสิทธิผลอย่างทันกาล  

ในปี ค.ศ. 1997 ดร.มาแชล โกลด์สมิท (Dr. Marshall Goldsmith) และทีมงานเริ่มการวิจัยสมรรถนะของผู้นำแห่งอนาคต (Global Leader of the Future) การวิจัยนี้ใช้เวลาสี่ปี เพื่อค้นหาคำตอบ ที่มุ่งหวังให้ครอบคลุม และให้ได้คุณค่าด้านความเป็นสากลให้มากที่สุด เริ่มจากการสัมภาษณ์ CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune 100 เพื่อให้ได้ชื่อของนักคิดดีเด่นที่ได้รับการยอมรับว่าเชี่ยวชาญที่สุดในด้านภาวะผู้นำระดับสากล ผลออกมาได้ 18 ท่าน ยกตัวอย่าง เช่น จอห์น คอตเตอร์ (John Kotter)  วอร์เร็น เบนนิส (Warren Bennis) เฮนรี คิสซินเจอร์ (Henry Kissinger) รวมถึง ดร. โกลด์สมิทเอง และท่านอื่นๆ ซึ่งต่อมาได้ร่วมกันเสนอชุดสมรรถนะภาวะผู้นำที่สำคัญ  เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จากพื้นฐานนี้ ทีมวิจัยได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมอีก 500 คน ที่มาจากองค์กรต่างๆ 200 แห่ง ใน 6 ทวีป เพื่อทดสอบชุดสมรรถนะภาวะผู้นำดังกล่าว

ผลที่ออกมาได้สมรรถนะภาวะผู้นำที่นำไปใช้ได้ดีในระดับสากล หากแยกเป็นสองกลุ่มหลักคือ สมรรถนะผู้นำด้านการบริหารงาน และ สมรรถนะผู้นำด้านการบริหารคน

อบรม การพัฒนาภาวะผู้นำ สมรรถนะผู้นำด้านบริหารงาน มีสองกลุ่มย่อยคือ

  1. การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึง การเข้าถึงและความหลักแหลมในเทคโนโลยี  การทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันให้องค์กร
  1. การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจใฝ่รู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง การคาดการณ์และโอกาสข้างหน้า และการนำการเปลี่ยนแปลงด้วยความสำเร็จ

สมรรถนะผู้นำด้านบริหารคน แบ่งออกเป็นสามกลุ่มย่อยคือ

  1. ด้านการสื่อสาร คุณธรรมความซื่อตรง การกระตุ้นการสนทนาที่สร้างสรรค์ และการสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ร่วม
  2. การสร้างความผูกพันที่คนมีต่อองค์กร รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การสร้างพันธมิตร และการกระจายภาวะผู้นำ
  3. การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลาก การมอบหมายงานพร้อมให้อำนาจและอิสระในการตัดสินใจ การคิดด้วยความรอบรู้และมุมมองในระดับโลก และการเห็นประโยชน์ด้านความหลากหลาย

ในมุมมองของดิฉัน การประเมินสมรรถนะภาวะผู้นำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักรู้ (Self-awareness) ให้ผู้บริหาร การเลือกข้อที่จะพัฒนาจะง่ายขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือใช้โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) เข้ามาช่วยแปลผลและอำนวยการเลือกสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อประสิทธิผลของผู้นำ  เป้าหมายที่เลือกไม่ควรจะเกินสองเป้าหมาย เพื่อให้เกิดโฟกัส และที่สำคัญรูปแบบการพัฒนาที่ตามมาควรจะหลากหลาย และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย (Network) ในการเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง

อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ โดย แอคคอมแอนด์อิมเมจอินเตอร์เนชั่นแนล

© Copyright – All rights reserved.

AcComm & Image International

Leadership Development Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตร Leadership

Press Room – Atchara Juicharern

 AcComm Group’s News & Press

Click: https://www.aclc-asia.com/training-coaching-news

Atchara Juicharern Woman Plus

ดร.อัจฉรา จ้ยเจริญ ให้สัมภาษณ์ใน Woman Plus – by GMAtchara Juicharern One of the Ten Wonder Women

Credit: Woman Plus Magazine

FB_IMG_1447994887958

Credit: Woman Plus Magazine

Official website, please click:

https://www.aclc-asia.com

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ – Best Seller

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ Foreword by Marshall GoldsmithIMG_855815688910686

ติดต่อซื้อหนังสือได้ที่ แอคคอม กรุ๊ป โทร 02 197 4588-0

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

ICF Approved Program – Leader and Manager as a Coach

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation)

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation)

“Leader & Manager as a Coach”  ได้รับการรับรองจาก International Coach Federation (ICF) เป็นอีกหลักสูตรที่แอคคอมฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  ผู้ผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรและชั่วโมงสะสมจาก ICF จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ
– Simplified & Customized ให้ผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กร เน้นการโค้ชในองค์กรโดยตรง
– ถ่ายทอดเครื่องมือการโค้ชที่เข้าใจง่ายมาก และชัดเจน คู่มือจัดทำอย่างมืออาชีพ
– ตอบโจทย์โดยตรงกับการขับเคลื่อน Performance ของคนและองค์กร
– พร้อมการติดตามผล  มี on-line assessment ทั้งแบบประเมินตนเอง และ 360 องศา

สอบถามเพิ่มเติม:  (66) 2 197 4588-9    Email: info@aclc-asia.com