Leadership Coach in Thailand

0

Official website, please click

www.aclc-asia.com

Leadership Coach Thailand

EXECUTIVE & LEADERSHIP COACHING  

MORE THAN 150 OF THE FORTUNE 500  USE DR. MARSHALL GOLDSMITH’S PROCESS

For one-to-one coaching,  we employ Marshall Goldsmith’s model of leadership & behavioral coaching. Our coaches have wide experience helping leaders change and succeed.

***********************************************

Atchara Juicharern, Ph.D., (Cara)
Chief Executive Officer at AcComm Group

AcComm and Image International Co., Ltd. and Leadership & Coaching Solutions Co., Ltd.

Chief Executive Officer at AcComm and Image International Co., Ltd.

 • The author of a best-selling book “Leader as Coach”
 • #1 Coach in Asia – The Leading Global Coaches Winner of THE THINKERS50 MARSHALL GOLDSMITH COACHING AWARD, LONDON 2019
 • Winner of Thailand Woman Leadership Award 2018 and Asia’s Woman Leaders Award 2019 by CMO Asia

Atchara (Cara) created “Leader as Coach” development programme and learning ecosystem for executives and leaders. The program was the first Leader as Coach programme in Thailand that received ICF – CCE Approval.

Atchara has helped leading organizations in Thailand and other countries develop leadership and people development programme. She has successfully coached leaders at all levels during their transitions and in people management strategy. Atchara always supports her clients with the creative, reliable and practical interventions.

Atchara was awarded “The Best Manager of the Year” in 1997 while working with Northwest Airlines.  With international work experience and success, she is regularly invited to speak at conferences and executive forums.

Atchara has Ph. D. in Management Development, an international program at NIDA. Atchara is also awarded a Distinguished Alumni Award from NIDA in 2012.

In 2014, she was recognized as one of the ten wonder women in business by WOMAN PLUS Magazine by GM Group. In 2018, she was invited to give interview to the magazine once again as a Thailand Top Influencer in Coaching.

With over 18-year experience in the field, she has customized and delivered successful programme;   leadership assessment & development, leading change, coaching culture, EQ, navigating strategic team, organization agility, transformation etc..

 

Interview “Path to Number One Leadership Coach” by Post Today Newspaper

To learn more, please click

https://www.aclc-asia.com/magazine

Official website, please click: www.aclc-asia.com

*************************************************

 

 

 

Excellence in Learning and Development Awards – Golden Globe Tigers Award 2018

0

The Golden Globe Tigers Award 2018

AcComm and Image International is proud to be a recipient of three excellence awards in training and development:

 • Training Company of the Year

 • Best Leadership Development Programme

 • Best Coaching Program

23 April, 2018 at Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences – Malaysia.

Learning and Development Awards is all about Achievers, Super Achievers, and Future Business Leaders.  This event aims to recognize the achievements of the Asia’s leading business visionaries across all industry sectors and to honor the great contributions towards the region’s economic development.

The Golden Globe Tigers Award is endorsed by CHRO Asia, Thought Leaders and World CSR Day. We are deeply grateful to the committees and the academic councils of The Golden Tigers Award for this great honor. 

**********************

AcComm & Image International official website: www.aclc-asia.com

Thailand Top Inlfuencer in Coaching – Interview by GM Magazine

0

Atchara Juicharern gave interview to GM Magazine as a Thailand Top Influencer in Coaching.

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ให้สัมภาษณ์ใน GM Magazine – Thailand Top Influencer 2018

Atchara Juicharern Thailand Top Influencer in CoachingAtchara Juicharern - Thailand Top Influencer in Coaching

Photo Credit: GM Magazine  (To read more)

***********************************************************************************

Official website, please click:  https://www.aclc-asia.com

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

1

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

บทความ โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ  โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจาก ICF  ในระดับ PCC

สหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF)  ได้ทำการศึกษาองค์กรในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ร่วมกับ Human Capital Institute (HCI) ถึงความเชื่อมโยงของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรกับประโยชน์ที่องค์กรได้รับ โดยเฉพาะในด้านการสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) พอสรุปผลล่าสุดที่ได้รับออกมาดังนี้

ในปี 2014  มี 13%  ขององค์กรที่ร่วมในการสำรวจ รายงานว่ามีวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรแล้ว โดย 65% ของบุคคลจากกลุ่มองค์กรเหล่านี้ ยืนยันว่าเขามีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงมาก

ในปี 2015 ผลลัพธ์การสำรวจจากกว่าสามร้อยองค์กรที่เข้าร่วม ได้เผยถึงแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ในด้านงบประมาณ องค์กรวางแผนงบประมาณเพื่อการโค้ชในรูปแบบต่างๆ มากกว่าปีที่แล้ว 3%  ในด้านผลตอบแทนที่ได้รับ สำหรับองค์กรที่มีวัฒนธรรมการโค้ชแล้วยังคงรายงานถึงผลดีที่ได้รับคือมีระดับ Employee Engagement ที่สูงขึ้น อีกทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับโอกาสให้เข้าถึงการโค้ช รายงานถึงความผูกพันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนั้นองค์กรกลุ่มนี้ยังรายงานถึงด้านการเติบโตของรายได้ที่สูงกว่าองค์กรใกล้เคียงกัน

ในการประเมินว่าองค์กรนั้นถือได้ว่ามีวัฒนธรรมการโค้ชที่แข็งแกร่งแล้วหรือไม่ ICF ได้ใช้เกณฑ์ให้ผู้ร่วมทำสำรวจประเมินองค์กรของตนเองดังต่อไปนี้ หนึ่ง เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบุคลากรเห็นคุณค่าให้ความสำคัญกับการโค้ช สอง เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผู้บริหารระดับสูงเห็นคุณค่าให้ความสำคัญกับการโค้ช สาม ผู้จัดการและผู้นำในองค์กรให้เวลาในการโค้ชในแต่ละอาทิตย์สูงกว่าโดยเฉลี่ยทั่วไป สี่ ผู้จัดการและผู้นำในองค์กรได้รับการอบรมด้านการโค้ชในโปรแกรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ห้า การโค้ชได้รับการจัดวางและการสนับสนุนในระบบงบประมาณเป็นที่แน่นอน  และหก คือ บุคลากรทั้งหมดในองค์กร ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ในการได้รับการโค้ชจากโค้ชที่มีความเป็นมืออาชีพ  ในการสำรวจนี้ ICF จะนับเฉพาะกลุ่มที่เลือกห้าหรือหกข้อในเกณฑ์ที่ให้ไว้ ที่ถือว่ามีวัฒนธรรมการโค้ชที่แข็งแกร่งแล้ว  จะเห็นว่า ICF มองหาการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมากกว่าเพียงแค่การเห็นความสำคัญเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านได้จาก http://www.coachfederation.org

cropped-e0b8ade0b89ae0b8a3e0b8a1-e0b8abe0b8a5e0b8b1e0b881e0b8aae0b8b9e0b895e0b8a3-e0b881e0b8b2e0b8a3e0b982e0b884e0b989e0b88a-coaching-and-mentoring-1.jpg

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

ในการสร้างการโค้ชเป็นวัฒนธรรมองค์กร คำถามแรกคือ เราจะทราบได้อย่างไร ว่าองค์กรเราได้มีวัฒนธรรมการโค้ชแล้ว เราสามารถประเมินวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จากสองด้านด้วยกันนะคะ คือด้านรูปธรรม มองเห็นได้ กับด้านนามธรรม มองไม่เห็นแต่ซึมลึกอยู่ในการกระทำของคนในองค์กร

 รูปธรรม

 1. ความสำคัญของการโค้ชงานถูกระบุไว้ในกลยุทธ์และพันธกิจขององค์กรแล้วหรือยัง
 2. ทักษะการโค้ชถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญของผู้บริหารในองค์กรหรือไม่
 3. ผู้บริหารและผู้จัดการใช้สไตล์การพูดคุยแบบโค้ช ในการประชุม ในการระดมสมอง ในการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันกับทีมงาน
 4. ได้ระบุความหมายเฉพาะของการโค้ชสำหรับองค์กรเราแล้ว
 5. วางกลยุทธ์และระบบการโค้ชที่ชัดเจน เช่นผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่จะทำหน้าที่โค้ชในองค์กรเราควรมีสมรรถนะพื้นฐานอะไร และควรเพิ่มเสริมอะไรเฉพาะองค์กรของเรา

นามธรรม

 1. คนในองค์กรมีมุมมองไปในทางเดียวกันว่า คนทุกคนมีศักยภาพและทรัพยากรความสามารถแตกต่างกันไปซ่อนอยู่ในตนเอง
 2. คนของเราเข้าใจว่าการได้มีส่วนในการคิดหาคำตอบและทางออกด้วยตนเองด้วยจะทำให้คนพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น
 3. บุคลากรในองค์กรชอบเรียนรู้ พัฒนาตนเองแสวงหาความรู้ และทักษะใหม่ๆด้วยความกระตือรือร้น

ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง ที่องค์กรจัดอบรมทักษะการโค้ชให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการในองค์กรไปแล้ว แต่กลับไม่มีการนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรม สาเหตุอย่างหนึ่งคือการอบรมนั้นไม่ได้ออกแบบมาสำหรับบริบทของผู้บริหารในองค์กร  เสียงบ่นที่ตามมาคือ ยาก ทำไม่ได้ ก็เลยไม่ทำดีกว่า  ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไปอบรมมา ผู้บริหารจะทราบว่าโค้ชที่ดีไม่ควรสั่งแต่ให้ถาม แต่พอนั่งถามลูกน้องไปสักพัก กว่าจะเข้าใจว่าควรจะโฟกัสอะไร ก็ฟังจนเหนื่อยแล้ว ปัญหาต่อไปคือ แล้วจะใช้เครื่องมืออำนวยการพัฒนาอะไร การปรับความคิดควรช่วยยังไง และการติดตามผลสำหรับเรื่องนี้ใช้วิธีการและระยะเวลาเท่าไหร่ดีที่สุด

ทักษะการโค้ชที่นำเข้ามาให้ผู้บริหารในองค์กร จึงควรออกแบบด้วยความเข้าใจบริบทของผู้บริหารและผู้จัดการ หัวหน้างาน ในองค์กร ผลลัพธ์การโค้ชในองค์กรมักต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของงานด้วย

การอบรมทักษะการโค้ชให้ผู้บริหารในองค์กร จึงอาจต้องเริ่มที่การปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติหรือความตั้งใจก่อน ว่าบทบาทของผู้บริหารในฐานะโค้ชคืออะไร ผู้สอนการโค้ชในองค์กร ที่เชี่ยวชาญ จะสามารถช่วยให้ผู้บริหารมีวิธีการออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาโค้ชชี่ที่สร้างสรรค์ เป็นระบบ และประหยัดเวลา

ที่สำคัญการโค้ชใช้ทักษะการสื่อสารขั้นสูง ดังนั้นการปูพื้นทักษะการสื่อสารที่ดี จัดระบบการพูด การฟังและการถามได้เอง จะช่วยให้โค้ชได้ดีอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ ทักษะต่างๆนี้ ยังส่งเสริมสมรรถนะด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารและผู้จัดการ ได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยค่ะ

สำหรับขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร ถ้าตามโมเดลที่ใช้กันทั่วไปมักจะมี 7 หรือ 8 ขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาปฏิบัติจริงๆ จากประสบการณ์ของดิฉันนั้น องค์กรที่ทำได้ดีและมีความคืบหน้า ไม่ได้เริ่มเป็นลำดับตามนั้น แต่เป็นองค์กรที่เริ่มจากการวิเคราะห์ตนเองก่อน ว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหน และสามารถทำหลายขั้นตอนไปพร้อมกันได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลเร็วที่สุดค่ะ

        แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล – ผู้ออกแบบและสอนหลักสูตรการโค้ชในองค์กร

 เพื่อไปสู่วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอน โดย ICF (International Coach Federation)

AcComm & Image International- Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand

Contact: 2197 4588-9,  081 172 3666

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

 

การศึกษาด้านการโค้ช

0

Official website, please click:  

www.aclc-asia.com

บทความโดย อัจฉรา จุ้ยเจริญ

การศึกษาด้านการโค้ชระดับโลก (2016 ICF Global Coaching Study) ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) ล่าสุดนี้ ถือว่าได้รับความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ จากองค์กรที่ให้ความสนใจในประโยชน์จากการโค้ช จากองค์กรธุรกิจต่างๆ จากองค์กรที่ปรึกษาฯ สถาบันการศึกษาด้านการโค้ช และจากโค้ชมืออาชีพจากประเทศต่างๆ มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจถึง 15,380 คน จาก 137 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศในทวีปเอเชียด้วย นับว่าเป็นการศึกษาด้านนี้ที่มีผู้เข้าร่วมทำการสำรวจมากที่สุด จากอดีตถึงปัจจุบัน และครอบคลุมหลากหลายวัฒนธรรมอีกด้วย

สำหรับในเอเชียมีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยคน ภาษาที่ใช้ในแบบสำรวจมีเก้าภาษา นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาจีนกลางและ ภาษาต่างๆ ในยุโรปด้วย ผลลัพธ์ที่น่าสนใจจากการศึกษาระดับโลกนี้พอสรุปได้ดังนี้

communication_style_520

ท่านที่สงสัยว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นโค้ชมากกว่ากัน การสำรวจนี้ชี้ชัดว่า 67% ของโค้ชมืออาชีพ เป็นผู้หญิง และ 54% ของลูกค้าที่ใช้การโค้ชก็เป็นผู้หญิง สองในสามคนระบุว่า ลูกค้าที่ตนเองโค้ช อยู่ในระดับผู้จัดการ และรองลงไปคือผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO และ CFO หรือใกล้เคียง   60% ของลูกค้าที่รับการโค้ช อายุน้อยกว่า 45

ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ 75% มองว่า ตลาดการโค้ชจะไปได้สวย และจะมีลูกค้าจำนวนมากขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ส่วนใหญ่เชื่อว่าการโค้ช ไม่ได้ช่วยแค่บุคคล หรือองค์กรเท่านั้น แต่จะมีอิทธิพลในการเข้าไปช่วยคนในวงกว้างออกไปอีก หรือเข้าไปช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อครอบครัวและสังคมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจ มองว่าอุปสรรคในวงการโค้ชที่สำคัญอันดับต้นๆ คือ ความสับสนในการแยกแยะความแตกต่างของการโค้ชกับวิธีการอื่นๆ ซึ่งเป็นมุมมองที่คล้ายกันสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นโค้ชมืออาชีพและผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://coachfederation.org