Training and Coaching in Thailand – Magazine by AcComm

อบรม Selling Skills rss

อบรม Selling Skills – ทักษะการขาย

(0)
October 1, 2017

นักขายแบบใด ชนะใจลูกค้าทุกวัฒนธรรม โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ การขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศด้วยความสำเร็จ  นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่แข่งขันได้แล้ว กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรที่สำคัญอย่างมากในการสร้างผลกำไร และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์คือ ทีมขาย (Sales Team) เพราะกลุ่มนี้ นอกจากจำเป็นต้องมี Selling Skills แล้ว มักต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะในปัจจุบัน การรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ งานขายกับทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ นักขายที่ทำหน้าที่ที่สำคัญนี้ได้ดีมีสมรรถนะอะไรบ้าง พอสรุปได้ดังนี้ มี Partnership Mindset นั่นคือไม่คิดแบบขายให้จบๆไป แบบขอไปที แต่มีความสนใจในธุรกิจของลูกค้า เป้าหมาย อุปสรรคของเขา และสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่า ความสัมพันธ์แบบ Partnership จะนำไปสู่ความไว้วางใจ ลูกค้าให้ความสำคัญกับเรา เชื่อถือในความคิดเห็นของเรา  ลูกค้าแนะนำเราให้ลูกค้าอื่นๆ  ปกป้องเรา  ให้อภัยหากเกิดความผิดพลาด ลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์  ราคาจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ แต่คุณค่าที่ได้รับสำคัญกว่า ทั้งสองฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์ไปด้วยกันเหมือนเป็นคู่คิด ปรับตัวได้เร็ว  การชนะใจลูกค้าจากหลากหลายวัฒนธรรมอย่างมีผลสำเร็จ การปรับตัวได้เร็วให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง จะช่วยให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าเราให้ความสำคัญกับเขา เช่น ในการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าหรือลูกค้า ในประเทศต่างๆ ในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน… Read More ›

อบรม Selling Skills ทักษะการขาย

อบรมทักษะการขาย

Official website, please click  www.spg-asia.com อบรมทักษะการขาย  (Selling Skills Training) อบรมการนำเสนอในการขาย (Sales Presentation) อบรมทักษะการต่อรอง (Negotiation Skills) อบรมที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ ภาพลักษณ์นักขายมืออาชีพ การสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับนักขาย การอบรมเน้นฝึกปฏิบัติ และใช้กรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง มี Pre-test และ Post-test Contact us: Tel. 02 197 4588-9 Email. Info@spg-asia.com บทความทักษะการขาย: นำเสนออย่างไรประทับใจทุกวัฒนธรรม   การนำเสนอให้กับผู้ฟังจากต่างวัฒนธรรม มีกฎเหล็กในการนำเสนอสองข้อคือ หนึ่ง ผู้นำเสนอควรปรับการนำเสนอเข้าหาวัฒนธรรมเจ้าบ้านของผู้ฟัง  และสอง ถ้าเราเป็นผู้ขาย ควรปรับเข้าหาวัฒนธรรมของผู้ซื้อ ธุรกิจการค้าข้ามประเทศในปัจจุบัน การนำเสนอที่มีประสิทธิผลอาจเป็นเครื่องมือสำคัญในการโฆษนาสินค้าและบริการของท่าน และโน้มน้าวการตัดสินใจของลูกค้าได้ทันที เทคนิคในการเตรียมการนำเสนอที่จะแบ่งปันวันนี้คือ เทคนิค  3 ส และ 3 ป ขั้นตอนที่ 1 สืบค้นและ… Read More ›

Storytelling for Sales

AcComm & Image International has been entrusted as the world first licensee of Anecdote’s Storytelling for Sales programme.  แอคคอมฯ  ที่แรกในโลก ที่ได้รับลิขสิทธิ์การสอน Storytelling for Sales(TM)   Credit: The Nation – 26 April, 2016.  Click to read: http://www.nationmultimedia.com/business/AcComm-to-offer-Anecdotes-Storytelling-for-Sales-p-30284666.html   ผู้ที่โน้มน้าวให้เกิดการยอมรับได้ดี  ผู้ที่เป็นนักขายที่เก่งที่สุด คือผู้ที่มีทักษะในการนักเล่าเรื่อง หากท่านต้องใช้ การสร้างสัมพันธภาพ การโน้มน้าว และการขายไอเดีย ขายสินค้า หรือการบริการต่างๆ ในการบริหาร หรือปฏิบัติงาน ทักษะในปัจจุบันที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสำเร็จ คือการสื่อสารแบบการเล่าเรื่อง อย่างมีประสิทธิผล ผู้ที่เป็นนักขายที่มีผลงานเหนือกว่าคนทั่วไป มีผลิตภาพและผลงานเหนือกว่าผู้อื่นได้ถึง 200%  มักเป็นผู้ที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องที่เยี่ยมยอด นอกจากนั้น… Read More ›

AcComm and Image International

Tel. + 662 1974588-9 

Official website: www.aclc-asia.com