อบรม Selling Skills อบรมทักษะการขาย

นักขายแบบใด ชนะใจลูกค้าทุกวัฒนธรรม

โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

การขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศด้วยความสำเร็จ  นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่แข่งขันได้แล้ว กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรที่สำคัญอย่างมากในการสร้างผลกำไร และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์คือ ทีมขาย (Sales Team) เพราะกลุ่มนี้ นอกจากจำเป็นต้องมี Selling Skills แล้ว มักต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะในปัจจุบัน การรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ งานขายกับทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ นักขายที่ทำหน้าที่ที่สำคัญนี้ได้ดีมีสมรรถนะอะไรบ้าง พอสรุปได้ดังนี้

 • มี Partnership Mindset นั่นคือไม่คิดแบบขายให้จบๆไป แบบขอไปที แต่มีความสนใจในธุรกิจของลูกค้า เป้าหมาย อุปสรรคของเขา และสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่า ความสัมพันธ์แบบ Partnership จะนำไปสู่ความไว้วางใจ ลูกค้าให้ความสำคัญกับเรา เชื่อถือในความคิดเห็นของเรา  ลูกค้าแนะนำเราให้ลูกค้าอื่นๆ  ปกป้องเรา  ให้อภัยหากเกิดความผิดพลาด ลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์  ราคาจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ แต่คุณค่าที่ได้รับสำคัญกว่า ทั้งสองฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์ไปด้วยกันเหมือนเป็นคู่คิด
 • ปรับตัวได้เร็ว  การชนะใจลูกค้าจากหลากหลายวัฒนธรรมอย่างมีผลสำเร็จ การปรับตัวได้เร็วให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง จะช่วยให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าเราให้ความสำคัญกับเขา เช่น ในการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าหรือลูกค้า ในประเทศต่างๆ ในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย การทำความรู้จักกันก่อน และให้ความสำคัญกับการสนทนาเพื่อสร้างมิตรภาพ (Small Talk)  เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ หรือก่อนจะเจรจาธุรกิจกันจริงจัง
 • การเลือกหัวข้อในการพูดคุย อย่างที่ทราบกันว่า เรื่องการเมือง ศาสนา ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม เราไม่ควรชวนคุย นอกจากด้านวัฒนธรรมแล้ว ควรดูด้วยว่า ลูกค้าเป็นชายหรือหญิง และปรับเรื่องที่จะพูดคุยอย่างเหมาะสม  เพราะนอกจากด้านวัฒนธรรมแล้ว ชายและหญิงมักสนทนาในรูปแบบและหัวข้อที่ต่างกัน  เช่น ผู้ชายมักชอบพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น เรื่องของธุรกิจ ราคา เทคโนโลยี ยานยนตร์  ในขณะที่ผู้หญิงมักพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพ คุยเรื่อง สุขภาพ ครอบครัว ทีมงาน
 • มีทักษะการสื่อสาร นักขายส่วนใหญ่จำเป็นต้องนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำบริษัท สินค้า และบริการ หรือทางออกต่างๆ (Solutions)  การนำเสนอที่ดีคือการสื่อสารกับผู้ฟังให้มากที่สุด ควรมีเทคนิคในการเล่าเรื่อง (Storytelling) การเล่าเรื่องเป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถกระตุ้นความสนใจและโน้มน้าวใจของผู้ฟังที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นชาติหรือภาษาใด

อบรม Selling Skills ทักษะการขาย

OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

 www.aclc-asia.com

รายละเอียดหลักสูตร:

https://www.aclc-asia.com/selling-skills

อบรมทักษะการขาย

Official website, please click  www.aclc-asia.com

อบรมทักษะการขาย

บทความทักษะการขาย:

นำเสนออย่างไรประทับใจทุกวัฒนธรรม

 

การนำเสนอให้กับผู้ฟังจากต่างวัฒนธรรม มีกฎเหล็กในการนำเสนอสองข้อคือ หนึ่ง ผู้นำเสนอควรปรับการนำเสนอเข้าหาวัฒนธรรมเจ้าบ้านของผู้ฟัง  และสอง ถ้าเราเป็นผู้ขาย ควรปรับเข้าหาวัฒนธรรมของผู้ซื้อ ธุรกิจการค้าข้ามประเทศในปัจจุบัน การนำเสนอที่มีประสิทธิผลอาจเป็นเครื่องมือสำคัญในการโฆษนาสินค้าและบริการของท่าน และโน้มน้าวการตัดสินใจของลูกค้าได้ทันที เทคนิคในการเตรียมการนำเสนอที่จะแบ่งปันวันนี้คือ เทคนิค  3 ส และ 3 ป

ขั้นตอนที่ 1 สืบค้นและ รู้จักผู้ฟังหรือลูกค้าให้ลึกซึ้ง

เราสามารถเริ่มจากการตั้งคำถาม เช่น ผู้ฟังของเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ทำไมเขาถึงมาฟังเรา อะไรเป็นเรื่องที่ทำให้เขาสนใจเป็นพิเศษ คุณช่วยแก้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ได้อย่างไร คุณอยากให้เขาปฏิบัติอย่างไรหลังจากฟังคุณจบแล้ว

วัฒนธรรมของผู้ฟัง เน้นการตรงเวลาเป๊ะมากกว่าการสานสัมพันธภาพ หรือเน้นสัมพันธภาพมากกว่าตรงเวลา ท่านจะได้วางแผนเปิดปิดการนำเสนอ และเผื่อเวลาในการเปิดโอกาสให้ซักถามมากน้อยเหมาะสม

คำพูดใดที่ไม่ควรใช้ เพราะจะเป็นการดูหมิ่นวัฒนธรรมนั้น   อีกทั้งการสื่อสารทางภาษากายที่ควรระวังในวัฒนธรรมนั้นคืออะไร เช่น การชี้ การเชิญ การทักทาย  การส่งเอกสาร การกล่าวทักทายผู้ฟังเจ้าถิ่นควรเรียนรู้ว่าจะกล่าวทักทายอย่างไร  เมื่อปิดการนำเสนอและพูดคุยกัน ควรเตรียมของขวัญไปด้วยหรือไม่  และของขวัญที่ควรหลีกเลี่ยงคืออะไร  เช่น ชาวมาเลเซีย ของขวัญที่ไม่ควรนำไปคือ แอลกอฮอล์ มีด กรรไกร  ควรใช้มือขวาในการส่งของและรับของ รวมถึงการเชิญ   การชกกำปั้นเข้าที่ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งเป็นท่าทางที่ไม่สุภาพสำหรับวัฒนธรรมนี้

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสัมพันธภาพ ค้นหาความเหมือน

ในความต่าง ย่อมมีความเหมือน เริ่มต้นด้วยการเกริ่นถึงสิ่งที่เราและผู้ฟังมีความคล้ายหรือเหมือนกัน เพื่อเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์เบื้องต้น เช่น ประสบการณ์หรือเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3 สร้างสรรค์ หัวข้อใหญ่ให้ดึงดูดใจ

หัวข้อที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้ฟัง การตรึงผู้ฟังไว้ได้จนจบ เช่น แทนที่จะใช้ชื่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทเป็นหัวข้อใหญ่  คุณอาจปรับชื่อหัวข้อให้โดนใจกลุ่มผู้ฟัง เช่น “ลดต้นทุนกับบริการ ABC”   หรือ  “คุณจะรักษาฐานลูกค้าของคุณได้อย่างไร”  จากหัวข้อใหญ่ขยายด้วยเนื้อหาสนับสนุน ที่เรียบเรียงเข้าใจง่าย เช่น ระยะสั้น – ระยะกลาง – ระยะยาว  แนะนำให้ไม่เกินสามหัวข้อย่อย เพราะมากไป ผู้ฟังจะรู้สึกซับซ้อนเกินไป และจำยาก

ขั้นตอนที่ 4 เปิดการนำเสนอ ให้น่าติดตาม

การทักทายด้วยภาษาของผู้ฟังเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดี  นอกจากนี้การเรียบเรียงคำพูดช่วงต้นให้ผู้ฟังเห็นว่า เนื้อหาของคุณจะพาเขาจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่สิ่งที่แตกต่างในตอนจบ จะช่วยให้ผู้ฟังอยากติดตามเหมือนภาพยนตร์ ที่คนดูอยากรู้อยากเห็นว่าจะจบอย่างไร

ขั้นตอนที่ 5 ป้อนสีสันของข้อมูลสนับสนุนให้จดจำได้ง่าย

ถึงแม้การนำเสนอจะเป็นทางการ คุณยังใส่สีสันในการใช้ภาษาของคุณได้ เพื่อสร้างการค้นหา เทคนิคเช่น

 • เล่าเรื่องราว/เปรียบเปรย
 • บอกสถิติที่ทำให้ประหลาดใจ
 • ใช้ภาพที่มีชีวิตชีวาประกอบ
 • สาธิตให้ดู
 • ใช้การเปรียบเทียบมุมมองที่ตรงกันข้าม

ขั้นตอนที่ 6 ปิดอย่างประทับใจ

ปิดท้ายด้วยการสรุปหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยและเอ่ยอีกครั้งอย่างชัดเจนว่า ผู้ฟังจะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นหรือแตกต่างอย่างไรจากสินค้าและบริการของเรา ระบุให้เห็นว่าภาพแห่งความสำเร็จของเขาเป็นอย่างไรและแนะนำให้เขาลงมือทำอะไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

AcComm Group – www.aclc-asia.com

Storytelling for Sales

AcComm & Image International has been entrusted as the world first licensee of Anecdote’s Storytelling for Sales programme. 

แอคคอมฯ  ที่แรกในโลก ที่ได้รับลิขสิทธิ์การสอน Storytelling for Sales(TM)

Atchara Juicharern and Storytelling Storytelling for Sales(TM) by AcComm and Image International

Credit: The Nation – 26 April, 2016.  Click to read:

http://www.nationmultimedia.com/business/AcComm-to-offer-Anecdotes-Storytelling-for-Sales-p-30284666.html

 

ผู้ที่โน้มน้าวให้เกิดการยอมรับได้ดี  ผู้ที่เป็นนักขายที่เก่งที่สุด

คือผู้ที่มีทักษะในการนักเล่าเรื่อง

หากท่านต้องใช้ การสร้างสัมพันธภาพ การโน้มน้าว และการขายไอเดีย ขายสินค้า หรือการบริการต่างๆ ในการบริหาร หรือปฏิบัติงาน ทักษะในปัจจุบันที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสำเร็จ คือการสื่อสารแบบการเล่าเรื่อง อย่างมีประสิทธิผล

ผู้ที่เป็นนักขายที่มีผลงานเหนือกว่าคนทั่วไป มีผลิตภาพและผลงานเหนือกว่าผู้อื่นได้ถึง 200%  มักเป็นผู้ที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องที่เยี่ยมยอด นอกจากนั้น การเล่าเรื่องยังช่วยให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับต่างๆ จากกลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น หรือจากผู้ที่เป็นผู้นำและโค้ชของทีมงาน ไปสู่กลุ่มที่กำลังพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจไปในขณะเดียวกัน

ผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะการเล่าเรื่อง สามารถเลือกที่จะเล่าเรื่องได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตรึงความสนใจ และยังสามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรื่องราว และกระตุ้นให้เกิดการนำไปเล่าต่อไปสู่กลุ่มอื่นๆ อีกด้วย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • เชื่อมสัมพันธภาพได้รวดเร็วกว่า
 • สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจที่ยั่งยืนกว่า
 • ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เพราะเข้าใจง่าย และเพิ่มการจดจำ
 • โน้มน้าวได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการเชื่อมโยงกับอารมณ์ละความรู้สึก
 • ลดอุปสรรคในการสื่อสาร ตอบข้อโต้แย้งได้อย่างจูงใจ
 • เพิ่มจำนวนผู้บริหารและทีมงาน ที่มี Mindset เชิงบวกในการสื่อสาร
 • เพิ่มจำนวนผู้บริหารและทีมขายที่มีผลงานดีเด่น
Storytelling for Sales™ by AcComm and Image International

Storytelling for Sales ™ by AcComm and Image International

The world first licensee of Anecdote’s

 Storytelling for Sales™ programme. 

Contact us: 02 197 4588-9

FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM