AcComm & Image International's Blogs

การพัฒนาบุคลากร: Learning & Development rss

AcComm & Image International,
Tel. (66) 2197 4588-9
Email. info@spg-asia.com
www.spg-asia.com

AcComm and Image International Training

อบรม สถาบันอบรม

(0)
September 10, 2017

บทความ click:   อบรมอย่างไรให้คุ้มค่า Official website, please click:  www.spg-asia.com อบรมภาวะผู้นำ     click อบรมการสื่อสาร    click อบรมการโค้ช        click อบรมการให้และรับ Feedback       click อบรมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง     click อบรมการบริหารจัดการความขัดแย้ง     click อบรมการบริการลูกค้า       click อบรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision making)        click (Problem Solving and Decision Making) อบรมการบริหารโครงการ… Read More ›

อาจารย์ตุ้ม วรัญญา เข็มทอง วิทยากรที่ แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์วรัญญา เข็มทอง บรรยากาศการอบรมในหลักสูตรต่างๆ

Signature Workshop  – หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์วรัญญา เข็มทอง Selling Skills  หลักสูตรการขาย Negotiation Skills หลักสูตรการเจรจา ต่อรอง Persuasive Communication หลักสูตรการโน้มน้าว จูงใจ Project Management หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ Problem Solving and Decision Making  หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Conflict Management หลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง Handling Difficult People หลักสูตรการรับมือกับคนจัดการยาก Train-the-Trainer หลักสูตรสร้างวิทยากรภายในองค์กร Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ Strategic Team Activities – กิจกรรมเพื่อบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย Contact us: AcComm & Image International Tel. (66)… Read More ›

๋จิรวรรณ กาญจนานันท์ วิทยากรและโค้ชที่แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

จิรวรรณ กาญจนานันท์ บรรยากาศการอบรม ในหลักสูตรต่างๆ โดยอาจารย์กวาง

บรรยากาศการอบรม โดย อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์ (กวาง)   Signature Workshop   หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์ Performance Coaching  หลักสูตรการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน Effective Communication  หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิผล Giving and Receiving Feedback หลักสูตรการให้และรับ Feedback Influencing Skills หลักสูตรทักษะการโน้มน้าว Supervisory Skills หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ และอีกหลากหลายหลักสูตรคุณภาพ โดย AcComm & Image International Contact us: AcComm & Image International Tel. (66) 2197 4588-9 Email. info@spg-asia.com Official website: http://www.spg-asia.com อาจารย์สุกัญญา… Read More ›

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

สุกัญญา มงคล (อาจารย์หญิง) บรรยากาศการอบรม ในหลักสูตรต่างๆ

บทความ โดย อ. หญิง click บรรยากาศการอบรม โดย อาจารย์สุกัญญา มงคล (อาจารย์หญิง)                     บทความ โดย อ. หญิง click Signature Workshop  – หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์สุกัญญา มงคล Think on Your Feet(R)  หลักสูตรการคิดและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์จัดการยาก ที่ได้รับการกล่าวถึงในระดับสากล ว่าเป็นหลักสููตรการสื่อสารที่ดีที่สุด เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ Professional Image หลักสูตรภาพลักษณ์มืออาชีพในธุรกิจ Personality Development for Business  หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในธุรกิจ Business Presentation หลักสูตรการนำเสนอในธุรกิจอย่างมืออาชีพ Customer Service and Complaint Handling… Read More ›

อบรม อย่างไร ให้คุ้มค่า

บทความ ต่าง Gen ต่างใจ รูปแบบการเรียนรู้ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ ต่อจากบทความที่แล้ว พัฒนาบุคลากรอย่างไรให้คุ้มค่า  มาถึง ด้านรูปแบบการพัฒนา ซึงมีความสำคัญต่อความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อีก 3-4 ปีข้างหน้า บุคลากร Gen X (อยู่ในช่วงอายุ 36 – 51) ก็จะทยอยเข้ามาแทนผู้บริหาร Baby Boomers (อยู่ในช่วงอายุ 52 ขึ้นไป) ที่ย่างเข้าสู่วัยเกษียร และ Gen Y (อายุ 35 และน้อยกว่า) ก็จะเป็นกลุ่มบุคลากรกลุ่มใหญ่ หรือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของแรงงาน การอบรมพัฒนาคนรุ่นต่างๆ จะมีประสิทธิผลได้ เมื่อคำนึงถึงความเหมือนและแตกต่างของคนแต่ละวัยด้วย Baby Boomers  มักมองว่าผู้สอนหรือวิทยากรควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านการศึกษาและชื่อเสียงของวิทยากร ให้ความสำคัญกับความรู้และสติปัญญา ดังนั้นวิทยากรควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้มาปฏิบัติจนเป็นทักษะด้วย Baby Boomers นิยมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง วิทยากรสามารถให้เขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือให้เป็นพี่เลี้ยงของรุ่นน้อง… Read More ›

Official website, please click www.spg-asia.com

Tel. +662 197 4588-9
Email: info@spg-asia.com