อบรม Online

อบรม Online

ห้าหัวข้อ Live Online เพื่อการพัฒนาที่ทันกาล และเพื่อการใช้งานได้ทันที
1. Giving Performance Feedback  การให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้านผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. Goal Setting for Individual and Team การตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลและทีมเพื่อความสำเร็จ
3. Designing Your Career การออกแบบอาชีพของท่าน
4. Becoming a Multiplier Leader & Coach  ทำอย่างไรให้เป็นผู้นำแบบตัวคูณ หรือโค้ชตัวคูณ
5. Techniques to Influence Others and Make It Happen เทคนิคการโน้มน้าวผู้อื่นให้เกิดผล

ทุกหัวข้อมีขั้นตอนหรือเครื่องมือให้หลังจากการสัมมนาออนไลน์ เพื่อการนำไปปฏิบัติได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.aclc-asia.com/virtual-training
ลงทะเบียนได้แล้วที่: https://forms.gle/LijnwhRteUzXgL187

***************************************************

บริษัท Training – Thailand

For official website:  www.aclc-asia.com 

บริษัท Training - Thailand

อัลวิน ทอฟฟเลอร์ นักเขียน นักธุรกิจชาวอเมริกันและนักพยากรณ์อนาคต ผู้เขียนหนังสือที่โด่งดังเรื่อง “Future Shock” และ “The Third Wave” ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดรับการเรียนรู้อยู่เสมอว่า

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.”

หมายถึงในศตวรรษที่ 21 คนที่เราเรียกว่า คนไม่รู้หนังสือ จะไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้อีกต่อไป  แต่จะหมายถึงคนที่ไม่สามารถเรียนรู้  คนที่ติดยึดกับวิธีเดิมๆ  และคนที่ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ที่สำคัญไม่ใช่เพียงผู้เรียนเท่านั้นที่ควรเปิดรับความรู้และทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ ผู้ออกแบบการเรียนรู้ ผู้สอน และผู้นำของทีมเอง ก็จำเป็นต้อง Learn, Unlearn and Relearn เช่นเดียวกัน

เมื่อศึกษาแนวโน้มด้านทักษะที่องค์กรให้ความสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนา หรือ Training –  Soft Skills Training ยังติดอันดับแรกๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

บริษัทจัดอบรม Thailand

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในองค์กร ทักษะด้านนี้กลับยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้น  อาจเป็นเพราะ Soft Skills เป็นทักษะที่แยกแยะมนุษย์กับหุ่นยนตร์ที่เห็นได้ชัดเจน 

         สามอันดับแรกของ Soft Skills ที่สำคัญและจำเป็นต้องเร่งพัฒนาในยุคดิจิทัลคือ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การประสานความร่วมมือ 

          Soft Skills คือทักษะที่ผสมผสานความสามารถด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านสังคม การสื่อสาร ด้านอารมณ์ บุคลิกภาพของบุคคล อาจรวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีให้ตนเองได้ ความยืดหยุ่นในการปรับตัว การใช้วิจารณญานที่คำนึงถึงผู้อื่นในการทำงานด้วยก็ได้ ตัวอย่างของ Soft Skills เช่น  ทักษะการโค้ช ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการขาย การโน้มน้าวใจ ทักษะการต่อรอง เป็นต้น  

          ทั้งนี้ มิใช่ว่า Hard Skills อย่างเช่นความสามารถด้านเทคนิค การวิเคราะห์ และอื่นๆ จะลดความสำคัญไป  อย่างไรก็ตาม มีการสนับสนุนอยู่เสมอว่า Soft Skills ช่วยส่งเสริมให้บุคคลนำทักษะด้าน Hard Skills มาปฏิบัติงานให้ราบรื่น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้    

         อีกด้านที่น่าจับตามองคือ แนวโน้มการนำ Online และ E-learning มาใช้เพิ่มขึ้นในปีนี้ องค์กรมีความสนใจในการใช้การเรียนรู้แบบ Online มากขึ้น โดยเน้นไปที่การเรียนรู้แบบกระชับ แบบหั่นเป็นส่วนเล็กๆ (Microlearning)  การเรียนรู้แบบ JIT (Just in Time)  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตของการเรียนรู้แบบ Online ยังคงน้อยกว่ารูปแบบการพัฒนาที่ใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งสูงกว่าปี 2017 ถึง 21%  

         ดิฉันมองว่า บุคลากรเองก็มีความชอบในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป บางคนอาจจะชอบเรียนรู้คนเดียว มีอิสระ ซึ่งก็น่าจะชอบแบบ Online มากกว่า แต่บุคลากรที่ต้องการการเรียนรู้ที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้สื่อสาร สมาคมกับผู้อื่น ก็มีไม่น้อยเช่นกัน  

          นอกจากคำนึงถึงสไตล์การเรียนรู้ของบุคคลแล้ว ผู้ออกแบบการเรียนรู้ก็จำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของทักษะด้วยว่า ถ้าจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถเรียนรู้ทาง Online อย่างเดียวได้ หรือจำเป็นต้องผสมผสานการเรียนรู้ทั้งแบบในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย Microlearning และนำรูปแบบ Gamification เข้ามาช่วยกระตุ้นหรือวัดผล

          Soft Skills เป็นทักษะที่ควรผสมผสานการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ และการเรียนรู้ในห้องเรียนก็สามารถทำให้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงในการนำไปใช้ให้มากที่สุด และเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกและได้แลกเปลี่ยน Feedback ให้มากที่สุด การเสริมด้วย Microlearning ที่ดึงดูดความสนใจ และตรงกับคำถามในใจผู้เรียน  ทั้งก่อนและหลังการมาเรียนรู้ในห้อง ช่วยขยายทั้งประสบการณ์การใช้งานจริง และทำให้เราจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ยาวขึ้นอีกด้วย

  บทความโดย ดร. เจี๊ยบ – อัจฉรา 

AcComm Group – Training Company in Thailand 

Award Winner of “Training Company of the Year 2018”

แอคคอมฯ  ได้รับรางวัล บริษัทอบรมยอดเยี่ยมแห่งปี และหลักสูตรอบรมที่ดีที่สุถึงห้าหลักสูตร

Our services include

Training. Coaching, Consulting,

Organization Development, Assessment, Microlearning

For official website:  www.aclc-asia.com 

DISC Certification

ข้อมูลเพิ่มเติม click:  https://www.aclc-asia.com/disc-certification-thailand

Extended DISC Certification

โปรแกรมการอบรม Extended DISC Certification ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการนำ DISC ไปใช้ในองค์กรด้วยความมั่นใจ พร้อมได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรการสอน และการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากร  การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาการสื่อสาร การวางแผนอาชีพ และการพัฒนาทักษะในงานต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงแนวทางการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทีม การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์กร

การอบรมประกอบด้วย

  • ​การอบรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 วัน (Workshop)

  • การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ on-line  (On-line Self-study)

  • การติดตามและสนับสนุนการประยุกต์ใช้โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญ (One-on-One or Group Coaching)

ข้อมูลเพิ่มเติม click:  https://www.aclc-asia.com/disc-certification-thailand

DISC Certification by AcComm and Image International

© Copyright – AcComm and Image International – All rights reserved.

Contact us:

Email: info@aclc-asia.com

Tel: 02 197 4588-9

http://www.aclc-asia.com

ประชุม (อีกแล้วเหรอ!)

คิดสด พูดสด

บทความ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ในปัจจุบัน ถึงจะอยู่กันคนละสถานที่หรือห่างไกลกันคนละประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้เราประชุมกันแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลามากไป อาจทำให้ผู้เข้าร่วมเบื่อหน่ายและกระทบผลิตภาพในการปฏิบัติงาน

มีการศึกษาที่ระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 23 ชั่วโมงในแต่ละอาทิตย์ในการประชุม และส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า สิ่งที่เผชิญอยู่คือไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการประชุม เพราะสาเหตุเช่น บ่อยครั้งที่เวลาและสถานที่ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน ทำให้ผู้เข้าร่วมบางคนไม่ได้เตรียมการมาเต็มที่ หรือหัวข้อการประชุมกว้างจนเกินไป และซ้ำซ้อนกับการประชุมอื่นๆ  อีกทั้งบ่อยครั้งที่มีหัวข้อปัญหาใหม่ๆโผล่ขึ้นมาระหว่างการประชุม ขาดโฟกัสในการปรึกษาหารือกัน

มีองค์กรที่พยายามจะบริหารจัดการการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการกำหนดหัวข้อและการเตรียมการล่วงหน้า และรักษาโฟกัสของการสนทนา แต่เมื่อองค์กรขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารและบุคลากรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการประชุมมากขึ้น แบบไม่หยุดหย่อนในแต่ละอาทิตย์  เวลาที่หายไปส่งผลต่อความเหนื่อยล้าและความพึงพอใจในการทำงานในองค์กร

วิธีการปรับปรุงเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยคนๆเดียว ต้องมาจากการร่วมมือกัน โดยเริ่มจากข้อแรกคือ ลองสำรวจความเห็นของทีมงานต่างๆแบบสั้นๆ ก่อนจะตกลงกันเช่น

  • พวกเขาคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับการประชุมที่เป็นอยู่
  • การประชุมที่เป็นอยู่มีผลิตภาพ มีประโยชน์ คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้หรือไม่
  • ถ้าไม่ มีอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
  • ในมุมมองของพวกเขา การประชุมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีความแตกต่างกันตรงไหน อย่างไร

อบรมที่ไหนดี AcComm and Image International

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว วิเคราะห์สิ่งที่ดีอยู่แล้ว และสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ทำข้อตกลงร่วมกันคล้ายๆเป็น กฎ กติกา มารยาทในการประชุม

มีองค์กรที่มีเทคนิคที่น่าสนใจ เช่น จัดให้มีวันหนึ่งในอาทิตย์ที่ทุกหน่วยงานจะไม่มีการประชุม (a meeting-free day) โดยหากจำเป็นต้องสื่อสารความคืบหน้าในงานอย่างไร ก็จะหาวิธีที่สร้างสรรค์แบบอื่น แทนการมาประชุมกัน นอกจากนี้มีองค์กรที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมให้อยู่ในกรอบเวลา และไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามา เพราะมองว่าทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมขาดสมาธิและทำให้การประชุมยืดเยื้อ

หลังจากใช้กติกาใหม่ไปแล้ว หากมีการติดตามสำรวจความเห็นก็จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ โดยถามสั้นๆ ว่า รู้สึกอย่างไร หรือคิดอย่างไรกับวิธีการใหม่ๆ มีการใช้เวลาที่คุ้มค่าขึ้นไหม การทำงานร่วมกันในทีม หรือระหว่างทีมเป็นอย่างไร

การประชุมที่ดีต่อใจ ช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานระหว่างทีมที่ราบรื่นได้ ที่สำคัญทำให้ทุกคนประชุมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นด้วย

อบรมการบริหารเวลา หลักสูตร Time Management

AcComm and Image International

Contact us: (66) 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

Official website: www.aclc-asia.com

 

***********************************

 

 

 

อบรม สถาบันอบรม / บริษัท Training

บทความ click:   อบรมอย่างไรให้คุ้มค่า

Official website, please click:  www.aclc-asia.comAcComm and Image International

Contact us: +662 197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

Official website:  www.aclc-asia.com