อบรม Selling Skills อบรมทักษะการขาย

นักขายแบบใด ชนะใจลูกค้าทุกวัฒนธรรม

โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

การขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศด้วยความสำเร็จ  นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่แข่งขันได้แล้ว กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรที่สำคัญอย่างมากในการสร้างผลกำไร และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์คือ ทีมขาย (Sales Team) เพราะกลุ่มนี้ นอกจากจำเป็นต้องมี Selling Skills แล้ว มักต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะในปัจจุบัน การรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ งานขายกับทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ นักขายที่ทำหน้าที่ที่สำคัญนี้ได้ดีมีสมรรถนะอะไรบ้าง พอสรุปได้ดังนี้

  • มี Partnership Mindset นั่นคือไม่คิดแบบขายให้จบๆไป แบบขอไปที แต่มีความสนใจในธุรกิจของลูกค้า เป้าหมาย อุปสรรคของเขา และสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่า ความสัมพันธ์แบบ Partnership จะนำไปสู่ความไว้วางใจ ลูกค้าให้ความสำคัญกับเรา เชื่อถือในความคิดเห็นของเรา  ลูกค้าแนะนำเราให้ลูกค้าอื่นๆ  ปกป้องเรา  ให้อภัยหากเกิดความผิดพลาด ลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์  ราคาจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ แต่คุณค่าที่ได้รับสำคัญกว่า ทั้งสองฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์ไปด้วยกันเหมือนเป็นคู่คิด
  • ปรับตัวได้เร็ว  การชนะใจลูกค้าจากหลากหลายวัฒนธรรมอย่างมีผลสำเร็จ การปรับตัวได้เร็วให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง จะช่วยให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าเราให้ความสำคัญกับเขา เช่น ในการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าหรือลูกค้า ในประเทศต่างๆ ในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย การทำความรู้จักกันก่อน และให้ความสำคัญกับการสนทนาเพื่อสร้างมิตรภาพ (Small Talk)  เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ หรือก่อนจะเจรจาธุรกิจกันจริงจัง
  • การเลือกหัวข้อในการพูดคุย อย่างที่ทราบกันว่า เรื่องการเมือง ศาสนา ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม เราไม่ควรชวนคุย นอกจากด้านวัฒนธรรมแล้ว ควรดูด้วยว่า ลูกค้าเป็นชายหรือหญิง และปรับเรื่องที่จะพูดคุยอย่างเหมาะสม  เพราะนอกจากด้านวัฒนธรรมแล้ว ชายและหญิงมักสนทนาในรูปแบบและหัวข้อที่ต่างกัน  เช่น ผู้ชายมักชอบพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น เรื่องของธุรกิจ ราคา เทคโนโลยี ยานยนตร์  ในขณะที่ผู้หญิงมักพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพ คุยเรื่อง สุขภาพ ครอบครัว ทีมงาน
  • มีทักษะการสื่อสาร นักขายส่วนใหญ่จำเป็นต้องนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำบริษัท สินค้า และบริการ หรือทางออกต่างๆ (Solutions)  การนำเสนอที่ดีคือการสื่อสารกับผู้ฟังให้มากที่สุด ควรมีเทคนิคในการเล่าเรื่อง (Storytelling) การเล่าเรื่องเป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถกระตุ้นความสนใจและโน้มน้าวใจของผู้ฟังที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นชาติหรือภาษาใด

อบรม Selling Skills ทักษะการขาย

OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

 www.aclc-asia.com

รายละเอียดหลักสูตร:

https://www.aclc-asia.com/selling-skills

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.