อบรม สถาบันอบรม

บทความ click:   อบรมอย่างไรให้คุ้มค่า

Official website, please click:  www.spg-asia.com

อบรม สถาบันอบรม

อบรมภาวะผู้นำ     click

อบรมการสื่อสาร    click

อบรมการโค้ช        click

อบรมการให้และรับ Feedback       click

อบรมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง     click

อบรมการบริหารจัดการความขัดแย้ง     click

อบรมการบริการลูกค้า       click

อบรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision making)        click

(Problem Solving and Decision Making)

อบรมการบริหารโครงการ  (Project Management)     click

อบรมทักษะการนำเสนอ                 click

อบรมบุคลิกภาพ  ภาพลักษณ์ในธุรกิจ       click

และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย click:  http://www.spg-asia.com/Thailand-Training-Coaching-OurSolutions.html

AcComm and Image International

Contact us: +662 197 4588-9

Email: info@spg-asia.com

Official website:  www.spg-asia.com

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s