อาจารย์วรัญญา และบรรยากาศการอบรมในหลักสูตรต่างๆ

อ. ตุ้ม วรัญญา แอคคอม แอนด์อิเมจ อินเคอร์เนชั่นแนล

Signature Workshop  – หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์วรัญญา เข็มทอง

  • Selling Skills  หลักสูตรการขาย
  • Negotiation Skills หลักสูตรการเจรจา ต่อรอง
  • Persuasive Communication หลักสูตรการโน้มน้าว จูงใจ
  • Project Management หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ
  • Problem Solving and Decision Making  หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • Conflict Management หลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง
  • Handling Difficult People หลักสูตรการรับมือกับคนจัดการยาก
  • Train-the-Trainer หลักสูตรสร้างวิทยากรภายในองค์กร
  • Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ
  • Strategic Team Activities – กิจกรรมเพื่อบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร

และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย

Contact us:

AcComm & Image International

Tel. (66) 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

Our official website:

www.aclc-asia.com

 

อาจารย์หญิง สุกัญญา วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์สุกัญญา มงคล

 

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์

 

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์เจียมจิต จิวะสิทธิกุล

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.