อบรมทักษะหัวหน้างาน

อบรมการโค้ช สอนการโค้ช การสอนงาน Coaching

อบรมทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล

 5 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน

  1. การให้แนวทางที่ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดและโน้มนำให้พนักงานนำไปปฏิบัติได้
  2. การจัดวางระบบที่ดีในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  4. การส่งเสริมและการประเมินผลงาน การรับมือกับอุปสรรคต่างๆในการทำงาน
  5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และกับลูกค้า

วิธีการอบรม

การบรรยาย
กิจกรรมและอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัย
เกมส์เพื่อสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้
แสดงบทบาทสมมุติ
ทำแบบทดสอบ
คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน
สร้างแผนการนำไปปฏิบัติและการติดตามผล

Contact us: 02 197 4588-9

Email: info@spg-asia.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.