อบรม Coaching

 

This slideshow requires JavaScript.

หลักสูตรการโค้ช (Coaching) ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอน โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)

สอนโดย โค้ชผู้บริหาร ทึ่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)

หลักสูตรประกาศนียบัตร:

  • หลักสูตรพื้นฐานการโค้ช Basic Coaching Skills 
  • หลักสูตร  Coaching with DISC
  • หลักสูตร Advanced Coaching
  • หลักสูตร Coaching Behaviors
  • หลักสูตร Leader as Coach
  • หลักสูตร Manager as Coach
  • หลักสูตร Group and Team Coaching
  • หลักสูตร Executive Coaching
  • หลักสูตร Creating Coaching Culture

Print

 

Official website, please click:  https://www.aclc-asia.com/coaching

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.