อบรมการสื่อสาร หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก: https://www.aclc-asia.com/think-on-your-feet-training-thai

Official website: https://www.aclc-asia.com/home-thai

อบรมที่ไหนดี

ความสามารถในการสื่อสารมีความสำคัญมากต่อการปฏิบัติงานและการประสานงาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการการสื่อสารมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ทั้งระหว่างบุคคล ระหว่างแผนกในองค์กรหรือระหว่างองค์กร โดยเฉพาะปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารได้เพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร และมีผลต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีก็นำมาซึ่งอุปสรรคในการสื่อสารด้วย

ดังนั้นการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆและพัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างเป็นระบบและทันกาล จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนี้ ช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการเชิงรุกกับอุปสรรคต่างๆในการสื่อสารได้ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการฟังและการถาม เพื่อสร้างความกระจ่างชัด และสามารถสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความเห็นแตกต่างและขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเกิดผล รวมทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 • สร้างทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสาร
 • ระบุสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ข้อดีและข้อควรระวังในการสื่อสาร
 • ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองในการสื่อสาร
 • ปรับวิธีการสื่อสารและการโต้ตอบสาร ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยและอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 • รับฟังอย่างใส่ใจและจับประเด็นได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สร้างความกระจ่างชัด โดยการซักถามกลับอย่างสร้างสรรค์
 • เรียบเรียงคำพูดในการโน้มน้าวและจูงใจคนหลากหลายรูปแบบ
 • วิเคราะห์อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างแผนก และให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการสื่อสารในองค์กร อย่างสร้างสรรค์
 • สื่อสารความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่นำมาซึ่งความขัดแย้ง

อบรมหลักสูตรการสื่อสาร

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

AcComm & Image International

Office: Tel. (66) 2197 4588 – 9

E-mail. info@aclc-asia.com

อบรมการสือสารขั้นพื้นฐาน อบรมการสื่อสารขั้นสูง กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

Official website: www.aclc-asia.com

Think on Your Feet(R) อบรมทักษะการสือสาร

บทความเรื่องการสื่อสาร

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ในการพัฒนาภาวะผู้นำ เมื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของผู้นำจากแหล่งต่างๆ จะเห็นคล้ายกันว่า สิ่งสำคัญที่ผู้นำในองค์กรควรทำคือ การสื่อสารที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กร ร่วมด้วยช่วยกันอย่างหมดใจ ในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องขององค์กร

วันที่รับตำแหน่งผู้นำ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า  การสื่อสารเป็นความรับผิดชอบอันหนึ่งที่ตามมาทันที  หัวข้อหลักๆ ที่ผู้นำควรสื่อสาร มิใช่ใครอื่น มีห้าหัวข้อดังนี้

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำคือผู้ที่สื่อสารสาเหตุของความจำเป็นเร่งด่วน และโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน (ถ้ามี) การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. สื่อสารผลประกอบการ
 3. สื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร ลำดับความสำคัญ ข้อนี้สำคัญมากต่อการบริการจัดการเวลาของผู้ที่ทำงานให้คุณ (Time Management)
 4. สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมที่คาดหวังในการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไร ข้อนี้จะลดความขัดแย้งในการทำงานระหว่างทีมของบุคลากรได้ด้วย
 5. สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความคาดหวัง ในการร่วมงานกัน เช่น สไตล์การบริหารของคุณเป็นอย่างไร  คุณไม่ใช่คนที่จะให้คำตอบทุกอย่าง แต่คุณจะถามและยินดีรับฟังความคิดเห็น เพราะคุณอยากให้ทุกคนเสนอไอเดียดีๆ   เป็นต้น

All rights reserved.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.