การโค้ช สอนการโค้ช

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

https://www.aclc-asia.com/coaching

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

ิอบรม Coaching

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ พิมพ์ครั้งที่สอง

ติดต่อซื้อได้ที่ AcComm Group 02 197 4588-9

(C) Copyright – All rights reserved.  AcComm Group

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.