แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในปี 2014

 Dr. Atchara Juicharern

การพัฒนาบุคลากร – แนวโน้มในปี 2014

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของปี ค.ศ. 2012 ของบริษัททั่วโลก โดย ASTD (American Society of Training and Development)  ได้ผลสรุปออกมาให้เราทราบเมื่อเร็วๆนี้  และชี้ให้เห็นแนวโน้มต่างๆที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาคน เช่นองค์การต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มตัวอย่างได้รวมถึงบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 องค์การที่ได้รับรางวัลจาก ASTD และองค์การที่เป็นสมาชิก ASTD ที่เข้าร่วมเปิดเผยข้อมูล  (ASTD ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น ATD –  Association of Talent Development)

นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังทำให้เห็นแนวโน้มอีกว่า แนวโน้มการเรียนรู้แบบ Formal Training หรือเรียนในห้องแบบเป็นทางการ ลดลงถึง 6% เมื่อเทียบกับปี     ค.ศ 2010 ซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี เพราะอันที่จริง การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลควรเป็นระบบ 70-20-10

 แนวโน้ม 70-20-10 คืออะไร   70% เป็นการเรียนรู้ในที่ทำงานหรือระหว่างการทำงาน  (Informal –action/experiential learning )เช่น On-the-job Training เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือปฏิบัติในงานจริง   20% เป็นการเรียนรู้โดยได้รับการกระตุ้นสนับสนุน (Informal-relationship/ discussion-based learning)  เช่นได้รับการโค้ชโดยหัวหน้าของตนเอง หรือจัดหาโค้ชภายนอกเข้ามา การโค้ชแบบกลุ่มย่อย เพื่อประหยัดเวลา และกระตุ้นการแลกเปลี่ยน  การจัดให้มีพี่เลี้ยง หรือคู่หู (buddy) ในการพัฒนา หรือ ส่งเสริมให้ร่วมเครือข่ายต่างๆที่เสริมการเรียนรู้ เช่นสมาคมต่างๆ ที่เปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้าไปร่วมกิจกรรม และ 10%  เป็นการเรียนรู้เป็นทางการ (Formal- structured learning) เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน เรียนทางไกล ออนไลน์ หรือ E-learning ซึ่งมักมีวิทยากรหรือผู้สอนมาทำหน้าที่ถ่ายทอดด้วย

ที่ผ่านมาองค์กรมักมุ่งไปที่ 10%  ทั้งที่เราตระหนักดีว่า ธุรกิจและบุคคลจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ 70-20-10   อีกทั้งเมื่อผู้เรียนไปเข้า Workshop ใดๆมา ซึ่งเป็นส่วนของ 10% และจัดให้มีการติดตามผลการนำมาปฏิบัติ โดยใช้ วิธีของ 70/20 เข้ามาเสริม ก็จะทำให้การลงทุนนั้นๆคุ้มค่ามากขึ้น

footer-1

อย่างไรก็ตาม ในการใช้ระบบนี้อย่างมีประสิทธิผล ผู้นำและหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ของคน และกลยุทธ์การเรียนรู้มากขึ้น (Learning Strategies)  หรืออย่างน้อยมีทักษะการโค้ชขั้นพื้นฐาน  องค์การในอดีตเน้น Command and Control องค์การในอนาคตจะเน้น Coaching and Communication มากขึ้นในการบริหารคน  ผู้นำและผู้จัดการที่ไม่มีทักษะด้านนี้ไม่ควรปล่อยตนเองตกขบวนนะคะ สำหรับท่านที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือไม่สะดวกต่อการโค้ชตัวต่อตัว สามารถใช้กระบวนการ การโค้ชกลุ่มย่อย (Group Coaching) ซึ่งเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากขึ้น การเพิ่มความมั่นใจและทักษะด้าน Group Coaching เป็นการเพิ่ม Meeting & Facilitation Skills ให้ผู้นำและผู้จัดการอีกด้วย และหากมีผู้ร่วมกิจกรรมนี้จากหลายแผนก ก็จะได้ประโยชน์ด้านพัฒนาการประสานงานระหว่างแผนกอีกด้วย (Cross-functional Collaboration)

bottom-goal

นอกจากนี้ การพัฒนาคนจะมีแนวโน้มไปสู่ Business-centric Approach มากขึ้น ที่ผ่านมาองค์การมากมายเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centric)  และเชื่อว่า ถ้าผู้เรียนคาดหวังอะไร หรือต้องการพัฒนาอะไร และได้เรียนรู้ตามนั้น ผลงานเขาย่อมดีขึ้นและนำไปสู่ผลลัพธ์ของธุรกิจที่ดีขึ้น นั่นคือเริ่มวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นหลักก่อน และจัดหาการเรียนรู้ให้  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาจากองค์การที่ได้รับความสำเร็จใน Learning and Development ได้พบว่า องค์การเหล่านี้ใช้ Business-centric Approach นั่นคือ เริ่มวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจก่อน และมั่นใจว่าการเรียนรู้และพัฒนาใดๆ ควรสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ (Alignment) และขั้นต่อไปจึงจะมาดูที่วิธีการที่จะถ่ายทอดให้ตรงกลุ่มผู้เรียน และจะปรับให้เหมาะกับกลุ่มต่างๆอย่างไร

AcComm & Image International 

OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

 www.aclc-asia.com

Contact us:  (66) 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

********************

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

2 thoughts on “แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในปี 2014

 1. Dear Dr.Atchra,
  Since I know you by this online,I am following your coaching activities focusing on HRM and HRD ,these acivities of yours become my additional know how I had,you are high and valuable of human resources not only in Thailand,but all around the world for whom interested. Fortunately,I am Lao who know well your language as my mother tongue,so I appreciate you for helpful and useful lessons and experiences gained from you. On the occasion of New forthcomoing Year 2015, I should like to express my best wish to you a Good Health, Great Success ,and Prosperity !

  With warmest regards,

  From : Phoukhong Chommala,Pharmacist,PharmD ( Moscow 1990 )
  Deputy Managing Director
  The Pharmaceutical Development Center-PDC
  ( Lao-Japanese Friendship )
  State Enterprise Pharmaceutical Company/Factory No3
  Km9,Thadeua Rd, P.O.Box 2914 Vientiane capital, LAOS
  Tel: +856 20 55527431

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.