Group Coaching

GROUP COACHIING คืออะไร และดีอย่างไร

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ    โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

What is Group Coaching? การโค้ชแบบกลุ่มย่อยคืออะไร

การโค้ชแบบกลุ่มย่อยคือ กระบวนการการเสริมสร้างการพัฒนา และประสบการณ์การเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  การติดตามความคืบหน้าในทางปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ นำโดยโค้ชผู้ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม บริหารจัดการการสนทนาและความท้าทายต่างๆในกลุ่ม (Group Dynamic) เพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ชได้ใช้ศักยภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของตน ทีมงาน และองค์กร โดยปกติจะมีผู้เข้าร่วม 3 – 10 ท่านต่อกลุ่ม

 การโค้ชตัวต่อตัว และแบบกลุ่มย่อยต่างกันอย่างไร

โค้ชตัวต่อตัว (one-on-one) และโค้ชของกลุ่มย่อย ใช้สมรรถนะพื้นฐานชุดเดียวกันดังที่กำหนดไว้โดย ICF Core Competency (ดูได้จากบทความเรื่องการโค้ชอย่างมีประสิทธิผล สมรรถนะของโค้ช) อีกทั้งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของโค้ชชี่ในอนาคต และการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Action Learning)     อย่างไรก็ตามโค้ชของกลุ่มย่อยจำเป็นต้องมีทักษะเพิ่มเติมในกระบวนการการโค้ชกลุ่ม เช่น การวางแผนการพัฒนาแบบกลุ่ม  การอำนวยการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Facilitation Skills) การรับมือกับความหลากหลายทางความคิด สไตล์การเรียนรู้ แรงจูงใจ และการสื่อสาร การออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสำหรับกลุ่มและดึงดูดการมีส่วนร่วม เป็นต้น เมื่อผู้นำหรือผู้จัดการได้รับทักษะการโค้ชกลุ่มแล้ว ยังทำให้เกิดความมั่นใจและนำทักษะไปใช้ในการโค้ช Project Team การนำการประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 ใครควรใช้การโค้ชแบบกลุ่มย่อย

 • ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน
 • ผู้ที่ต้องการโค้ชโดยมุ่งไปที่ธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Focus)
 • ผู้ที่ต้องการติดตามผลการพัฒนาของกลุ่มคนที่ได้รับการอบรมแบบ Formal Training มาแล้ว และต้องการให้เกิดการ ประยุกต์ใช้ในการทำงาน  หรือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้โค้ชบุคคล หรือทีมงานต่างๆในองค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ประหยัดเวลาในการพัฒนา (Save learning and development time with business focus)
 2. ใช้งบประมาณคุ้มค่ามากขึ้นในการพัฒนา (Cost effectiveness)
 3. สร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างขึ้น (Wider impact of change and scalable)
 4. การประสานงานที่ดีขึ้นของต่างแผนก (Better cross-functional collaboration)
 5. นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่เร็วขึ้น (Lead to culture change efficiently)
 6. นำความรู้และทักษะใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานจริง (Enhance application and retention)

Group Coaching เหมาะกับผู้นำทุกระดับ หรือแม้แต่กลุ่มที่ร่วมโครงงาน และโครงการด้วยกัน ทีมที่ต้องการระดมสมองเพื่อวัตถุประสงค์ หรือติดตามผลลัพธ์ของการพัฒนา หรือการอบรมที่ผ่านไปให้เกิดปะสิทธิผล

(C) Copyright – All rights reserved.

“I believe peer coaching is the future of coaching”

Dr. Marshall Goldsmith

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

  ********************

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.